top of page

Laboratori i teknologjisë

Bashkëpunimi, Mendimi Kritik, Kreativiteti dhe Komunikimi

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të praktikuar përdorimin e tastierës.

Fox, the Typetastic icon
Typing Rocket game
keyboard zoo game
Keybaord Zoo 2 game
Typing Club game

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të praktikuar përdorimin e tastierës.

ABC Ya logo
Starfall logo
Quick draw logo

Përdorni faqet e internetit më poshtë për të mësuar dhe praktikuar kodimin.

Code logo

2-218

code.jpg

2-217

two elves in a santa costume

Dancing Elves

beach clean up icon

Beach Cleanup

rodo code icon

Rodo Code

Klasa 2

bottom of page