top of page
Decorative Image

Bordi Ekzekutiv
2021-2022
 
President
Princesha Dillon
Nënkryetari
Deepti Sharma
Sekretari
Latoya Hogan
Arkëtar
Everllaliz Lopez

Takimi i ardhshëm SLT

30 nëntor 2021

Ekipi Drejtues i Shkollës

Ekipet e Lidershipit të Shkollës (SLT) janë komitete të përbëra nga prindërit, mësuesit dhe administrata. Ato ndihmojnë në zhvillimin e politikave të shkollës. Gjithashtu sigurojnë që burimet shkollore të mbështesin zbatimin e këtyre politikave. Ekipet drejtuese të shkollës ndihmojnë në vlerësimin e programeve arsimore të një shkolle. Ato ndihmojnë në gjykimin e efekteve të programeve arsimore në arritjet e nxënësve.


Ekipet e Udhëheqjes së Shkollës luajnë një rol të rëndësishëm në vendimmarrjen e bazuar në shkollë. Ato ndihmojnë në formimin e rrugës drejt një kulture shkollore bashkëpunuese.


Të gjitha shkollat publike të qytetit të Nju Jorkut duhet të kenë një Ekip Drejtues të Shkollës. Ky është një ligj arsimor i shtetit të Nju Jorkut (Seksioni 2590-h.)


Ka udhëzime për formimin e ekipeve drejtuese të shkollës. Këto udhëzime gjenden në Rregulloret e Kancelarit (A-655, CR A-655.)

Datat, axhendat dhe procesverbalet e takimeve SLT 2021-2022

Në SP 201, takimet tona mbahen një herë në muaj. Takimet fillojnë në orën 16:00.

Më poshtë janë datat e takimeve të SLT për vitin shkollor 2021-2022:

Rendi i ditës 28 shtator 2021

Rendi i ditës 26 tetor 2021 

Rendi i ditës 30 nëntor 2021 

Rendi i ditës 21 dhjetor 2021 

Rendi i ditës 25 janar 2022 

Rendi i ditës 22 shkurt 2022

Rendi i ditës 29 mars 2022 

Rendi i ditës 26 prill 2022

Rendi i ditës 31 maj 2022 

Rendi i ditës 21 qershor 2022 

Datat, axhendat dhe procesverbalet e takimeve SLT 2021-2022

Në SP 201, takimet tona mbahen një herë në muaj. Takimet fillojnë në orën 16:00.

Më poshtë janë datat e takimeve të SLT për vitin shkollor 2021-2022:

Rendi i ditës 28 shtator 2021

Rendi i ditës 26 tetor 2021 

Rendi i ditës 30 nëntor 2021 

Rendi i ditës 21 dhjetor 2021 

Rendi i ditës 25 janar 2022 

Rendi i ditës 22 shkurt 2022

Rendi i ditës 29 mars 2022 

Rendi i ditës 26 prill 2022

Rendi i ditës 31 maj 2022 

Rendi i ditës 21 qershor 2022 

Datat, axhendat dhe procesverbalet e takimeve SLT 2021-2022

Në SP 201, takimet tona mbahen një herë në muaj. Takimet fillojnë në orën 16:00.

Më poshtë janë datat e takimeve të SLT për vitin shkollor 2021-2022:

Rendi i ditës 28 shtator 2021

Rendi i ditës 26 tetor 2021 

Rendi i ditës 30 nëntor 2021 

Rendi i ditës 21 dhjetor 2021 

Rendi i ditës 25 janar 2022 

Rendi i ditës 22 shkurt 2022

Rendi i ditës 29 mars 2022 

Rendi i ditës 26 prill 2022

Rendi i ditës 31 maj 2022 

Rendi i ditës 21 qershor 2022 

bottom of page