top of page

Përparimet e shkrim-leximit

Grafikët e mëposhtëm janë shpjegime të dobishme të fazës së të mësuarit të fëmijës suaj për secilën temë.

Shkrim Informativ

Para-kopshti - Klasa e 6-të

Lexim informativ

Klasat 2-6

Shkrim Narrativ

Para-kopshti - Klasa e 6-të

Lexim tregimtar

Klasat 2-6

Shkrimi i Opinionit

Para-kopshti - Klasa e 6-të

bottom of page